به وبسایت گروه آموزش پرواز پارادایس خوش آمدید

آدرس
تهران - افسریه -بلوار هجرت -روبروی تیپ 65نوهد - شهرک امیرالمومنین

بایگانی‌های هواشناسی و شناخت ابر ها | گروه آموزشی پارادایس

ابر استراتو کومولوس

ابر استراتو کومولوس

اين ابرها داراي رنگي تيره و يا سفيد متمايل به خاكستري بوده معمولاً بصورت دسته يا خطوط و يا توده هاي كروي مانند بزرگ و امواج كروي از ابرهاي خاكستري با فواصل و شكافهاي روشن تشكيل ميگردد. اين ابرها اغلب بيشتر آسمان را پوشانده و بارندگي آن بصورت ريزدانه بوده. ...
ابر کومولونیمبوس

ابر کومولونیمبوس

[caption id="attachment_2175" align="aligncenter" width="300"] کومولونیمبوس[/caption] اين ابر كه با نام تاورين سي بي معروف است، ابري است باران زا و بزرگ با قله هايي فوق العاده تماشايي .غلظت اين ابر به مانند غلظت يك عسل غليظ است بنابراين ابري است خطرناك براي هواپيماهاو وسایل پروازی . اين ابرها از توده هاي ...
ابر کومولوس

ابر کومولوس

اين ابرها اغلب ساختمان گل كلمي داشته و سطح بالاي آن حالت گنبدي دارد و متشكل از قطعات كوچك ابرهاي سفيد پنبه اي است كه معمولاً صبحگاهان در امتداد ارتفاعات تشكيل ميگردند و داراي حالت جوشش (در اثر صعود هواي مرطوب) هستند . قطعات پراكنده اين ابرها تقريباً داراي ارتفاع يكسان ...
ابر استراتوس

ابر استراتوس

نوع اصلي اين ابر لايهاي يكدست و شبيه مه ميباشد . و معمولاً به صورت توده متراكمي از بخار آب كه قطر آن در همه جا يكسان است، مشاهده ميگردد. ارتفاع اين ابر از سطح زمين بسيار كم است بارندگي در اين ابرها در حرارتهاي فوق صفر درجه سانتيگراد بصورت ريزدانه ...
ابر آلتوکومولوس

ابر آلتوکومولوس

اين ابرها شامل لايه ها و يا تكه هاي بزرگ گوي مانندي از قطرات ریز آب بوده كه معمولاً بصورت شيار و يا امواج نسبتاً منظمي مشاهده ميگردد. جريان عمودي هوا در لايه اي كه بوسيله اين ابرها پوشيده شده، سبب رشد سريع قابل ملاحظه ايي در جهت عمودي در ...
ابر آلتواستراتوس

ابر آلتواستراتوس

اين ابرها به صورت لايه هاي يكنواخت و متحدالشكل خاكستري يا متمايل به آبي به صورت تركيبي از الياف، آسمان را ميپوشانند. به علت قشر ظريف اين ابرها تشخيص موقعيت خورشيد از پشت آنها امكانپذير است معمولاً پس از پيدايش ابرهاي آلتو استراتوس، ريزيشهاي جوي در سطح وسيعي به طور ...
ابر سیروکومولوس

ابر سیروکومولوس

اين ابرها اغلب از توسعه ابرهاي سيرو استراتوس حاصل شده و بدون سايه ميباشند و غالباً به جاي خورشيد و ماه هاله اي در آسمان بوجود مي آورند. ساختمان آنها اغلب متشكل از قطعات سفيد رنگ بوده و معمولاً پيش از ابرهاي سيروس در آسمان ظاهر ميشوند. ظهور آنها در ...
ابر سیرواستراتوس

ابر سیرواستراتوس

اين ابرها را ميتوان سيروسهاي نازك تور مانندي دانست كه از ابرهاي كوچك سفيد و به هم فشرده به شكل گوله پشمي شكل يافته اند و به علت شفافيت خورشيد و ماه و ستارگان از پشت آنها قابل رويت بوده و اغلب هاله اي دور خورشيد و ماه تشكيل ميدهند. ...
ابر سیروس

ابر سیروس

اين ابرها از مرتفع ترين ابرها بوده واغلب به صورت پرمانند و سفيد رنگ و شفاف (ملو از بلورهاي يخ) در آسمان ديده ميشوند. اين ابرها بعضاً به صورت دسته هاي منظم جدا از هم، در آسمان ديده ميشوند در اين صورت موسوم به سيروسهاي هواي خوب بوده و اگر ...
تماس با گروه آموزشی پارادایس